MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 40771

  GÜNCEL MEVZUAT


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 (30.09.2022)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İş Alanlarında Çalıştırılan Hükümlülerin Sigortalılığında ve Prim Ödeme Yükümlülüğünde Değişiklik Yapıldı (28.09.2022)

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Rehberi (28.09.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) (23.09.2022)

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi (19.09.2022)

GVK Geçici 67 nci Maddesi Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 6036) (15.09.2022)

SGK Genelgesi 2022/19 - Asgari Ücret Desteği (08.09.2022)

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Yayımlanmıştır (06.09.2022)

6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı (23.08.2022)

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi (23.08.2022)

Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir (18.08.2022)

Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili Nasıl Yapılır? (17.08.2022)

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.08.2022)

Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı (02.08.2022)

2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (01.08.2022)

2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları (01.08.2022)

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi (27.07.2022)

5520 Geçici 14 üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna (Karar Sayısı: 5872) (27.07.2022)

26 Temmuzda Verilmesi Gereken KDV MuhSGK ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 29.07.2022 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır (26.07.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) (23.07.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) (23.07.2022)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) (21.07.2022)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13) (21.07.2022)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) – Tecil Faizi Oranı (21.07.2022)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801) (21.07.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 (20.07.2022)

01.07.2022-31.12.2022 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (07.07.2022)

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.07.2022)

Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir (05.07.2022)

2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (04.07.2022)

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.07.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Uygulaması Hakkında (30.06.2022)

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarınının Verilme Süresine İlişkin Duyuru (30.06.2022)

Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler (28.06.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752) (28.06.2022)

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.06.2022)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı (27.06.2022)

2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması (27.06.2022)

SGK Genelgesi: 2022/11 (24.06.2022)

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru (24.06.2022)

SGK Genelgesi 2022/11 (2011/13 Sayılı Genelge) (24.06.2022)

KDV Sirküleri / 69: İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması (23.06.2022)

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı (22.06.2022)

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi (13.06.2022)

E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter'e Geçiş Takvimi (06.06.2022)

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik (01.06.2022)

2021 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir (01.06.2022)

E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı (01.06.2022)

Aracı Hizmet, Sosyal Ağ Ve Yer Sağlayıcılarına Bildirim Yükümlülüğü Getirildi (31.05.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) (31.05.2022)

Tavanı Aşan SGK Primlerinin İadesi İstenebilir (30.05.2022)

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 14. Maddesinde Değişiklik Yapıldı (Kur Korumalı Mevduat) (30.05.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) (28.05.2022)

SGK Mevzuatına Göre Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir? (27.05.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) (26.05.2022)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/141 (25.05.2022)

SGK İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması (25.05.2022)

Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri (20.05.2022)

Beyanla Aylık Durdurma (20.05.2022)

Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı (17.05.2022)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (14.05.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) (14.05.2022)

İhracat Yapan Kurumların Münhasıran İhracattan Elde Ettikleri Kazançlarına Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması (16.05.2022)

Geçici Vergi Beyanname Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı (13.05.2022)

Vergi Levhası 31 Mayıs 2022 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (05.05.2022)

2022/Mart Ayı Sigorta Primleri İle 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Ödeme Tarihi 05 Mayıs 2022’dir (29.04.2022)

Bakanlık, ‘SGK İşveren Temsilciliği Uygulamasını’ Başlatıyor (27.04.2022)

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Önemli Düzenlemeler (25.04.2022)

1. Dönem Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresinin Uzatımı (21.04.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) (21.04.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431) (19.04.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430) (19.04.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5429) (19.04.2022)

Hizmet Akdinin Olmadığı Veya Askıda Olduğu Dönemde Ödenen Yıllık İzin Ücreti Sigorta Primine Nasıl Tabi Tutulur? (19.04.2022)

Hizmet Akdinin Olmadığı Dönemde Sigortalılara Yapılan Geriye Yönelik Ödemeler Sigorta Primine Tabi Midir? (19.04.2022)

Gelir Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunun Da Yapılan Değişiklikler (7394 Sayılı Kanun) (15.04.2022)

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.04.2022)

2021 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru (13.04.2022)

2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından Veya Ar-Ge İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar (12.04.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 (06.04.2022)

GİB E-Beyanname Duyuruları (05.04.2022)

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu (05.04.2022)

Anayasa Mahkemesi 2019/1450 Başvuru Numaralı Kararı – Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Mülkiyet Hakkının İhlali (05.04.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360) (01.04.2022)

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli' ni 05.05.2022 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (31.03.2022)

SGK Genel Yazı: 7351 Sayılı Kanun HK. (30.03.2022)

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5359) (29.03.2022)

SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” Alma Şartları Nelerdir? (23.03.2022)

Bazı Nace Kodlarında Değişiklik Yapıldı (23.03.2022)

SGK Genel Yazı: İşsizlik Sigortası Primi (18.03.2022)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) (18.03.2022)

Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Olan Alacaklardan Mahsubu (07.03.2022)

2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında (02.03.2022)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) (01.03.2022)

Yeniden Değerleme Beyannamesi Kullanıma Açıldı (28.02.2022)

2022 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (25.02.2022)

2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Primleri Ödeme Süresi 03.03.2022 Tarihine Uzatıldı (25.02.2022)

2 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (17.02.2022)

2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Süreleri Uzatıldı (17.02.2022)

SGK Genelgesi 2022/3 - 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma (14.02.2022)